Tłumaczenia Ustne Proling JS

Kodeksy

Kodeks Karny, cywilny i postępowania karnego

W tym słowniczku prezentujemy najczęściej pojawiające się słówka tłumaczone na pl-ang związane z kodeksem karnym, cywilnym oraz postępowania karnego. Na początku prezentujemy słówka pod koniec omawiamy frazy, których znajomość przyda się tłumaczom, i które często pojawiają się na egzaminach dla tłumaczy przysięgłych tz. “Orzekam jak w sentencji”, “Whereas, now therefore” oraz “For which execution issue”.

Nazwy kodeksów w języku angielskim

 • Kodeks celny- Customs Code k.cel.
 • Kodeks cywilny – Civil Code k.c.
 • Kodeks karny Criminal Code k.k.
 • Kodeks karny skarbowy – Tax Penal Code k.k.s
 • Kodeks karny wykonawczy – Corrections Code k.k.w.
 • Kodeks morski – Maritime Code k.m.
 • Kodeks postępowania administracyjnego – Code of Administrative Procedure k.p.a.
 • Kodeks postępowania cywilnego – Code of Civil Procedure k.p.c.
 • Kodeks postępowania karnego – Code of Criminal Procedure k.p.k.
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Code of Procedure for Violations k.p.w.
 • Kodeks pracy – Labor Code k.p.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Family and Custody Code k.r.o.
 • Kodeks spółek handlowych – Business Organizations Code k.s.h.
 • Kodeks wykroczeń – Violations Code k.w.
 • Inne często występujące słówka

  Remand in custody – tymczasowe aresztowanie

  Release on bail – zwolnienie za kaucją

  Give evidence – zeznawać

  Odrzucenie – reject a claim

  Oddalenie – dismiss a claim
  Sąd polubowny – arbitral tribunal

  Zdolność sądowa vs. zdolność do czynności procesowych – capacity to be a party in court proceedings vs capacity to perform actions in court proceedings
  Lay judges – ławnicy

  Judicial review – ponowne rozpatrzenie sprawy

  Opłata kancelaryjna – Court Office fee

  Opłata skarbwa – stamp duty

  Register Office – USC

  Włascowość sadu – competence of the Court

  Zapis – legacy

  Insult to dignity – obraza czci

  Areszt śledczy – custody suite

  Areszt śledczy przy zakładzie karnym – remand centers

  Zakład karny – penitentiary

  Penal institution / prison

  Police inquiry and investigation – śledztwo i dochodzenie

  Assert the right – powołać się na prawo

  Postanowienie o przedawnieniu zarzutów ? decision on limitation of claims

  Komenda główna policji – General Police Headquarters

  Powierzchnia użytkowa – floor space

  Opłaty eksploatacyjne – utility fees

  Czynność cywilnoprawna – civil law transactions

  Legal turnover – obrót prawny za granicą

  Apostile – poświadczenie legalizacja dokumentu

  Kuratorium oświaty – regional education facility

  Kurator – chief education officer

  Dyplom mistrzowski – master craftsman?s certificate

  Na mocy ustawy – by virtue of the Act

  UCC – unviversal commercial code = Kodeks handlowy

  Loan default litigation attorney – Prawnik zajumujący się powództwem w sprawach odzyskiwania niespłaconych długów

  Non-disclosure agreement – umowa o zachownaiu poufności

  Determining liability – who’s at fault

  Non – compete agreements – zakaz prowadzenia działalności konkrencyjnej

  Lawsuit – pozew

  Response to the lawsuit is due on – odpowiedź na pozew

  Contingency fee agreement – umowa o honorarium

  Written notice of appeal should be filed with the clerc – pisemna informacja (wniosek apelacyjny?)

  The original case was incorrectly decided – wyrok był błędny

  Uphold or reverse the original conviction

  Award – finansowa rekompensata

  Retiner – wynagrodzenie

  Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności. = enforcement order with a writ of execution appended
  Zaświadczenie o uprawomocnieniu wyroku rozwodowego ? Certificate of making a decree nisi absolute
  Umowa dożywocia ? annuity agrement

  Konsulat vs biuro konsularne vs agencja konsularna
  English translation: consulate vs consular office vs consular agency

  Czynności prawne (legal actions): nie jest uprawniony do składania … oświadczeń w rozumieniu czynności prawnych = is not authorised to make legally binding representations

  Jeśli musi wystąpić “w rozumieniu czynności prawnych” (co raczej jest typowo polską konstrukcją), można ewentualnie napisać:

  deemed to be legal actions / activities

  lub

  representations constituting legal actions / activities

  Sygn akt – File No.
  Odpowiedz na pozew – File a reponse to a lawsuit, reply to a statement of claim, enter a defence,
  Dismissal of the statemet of claim – oddalenie powództwa
  Zastępstwo procesowe – legal representation
  Legitymacja procesowa – entitlement to act in civil proceedings

  Z ostrożności procesowej – from an excess of caution

  Umowa darowizny – deed of donation

  Pouczenie – instruction

  Mswia – ministra of interior and admin.

  Numer ewidencyjny działki – polot registration number (land registry entry)

  Osoba nieporadna – helpless person

  Czynności procesowe – procedura acts

  Pełnomocnik z urzędu – cort assigned atorney

  Counsel for the plaintiff – adwokat powoda

  (Schedule) Submissions – pisemne oświadczenia w formie załączników

  Disclosure – Ujawnienie

  Enjoined – Zabronione

  Przysługuje zażalenie – decision is subject to complaint

  Zaskarżenie – challenge / appeal againt a judgement / subject to review

  Odwołanie appeal against

  Summons ? Wezwanie

  Adduce ? przytaczać, powołać się na

  Omówienie frazy – “Orzekam jak w sentencji”

  “Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, orzekłem jak w sentencji decyzji.”

  (Decyzja wydana przez prezydenta miasta) – Having considered, … I ruled/found/decreed as in the holding

  1. “Holding” to część dyspozytywna. Kiedy było potrzebne bardzo literalne tłumaczenie polskiego aktu, np. do przedstawienia w sądzie za granicą, tłumaczyłem “as in the dispositive part” albo nawet “as in the sentence” (“sentence” nie musi być wyrokiem karnym, oznacza tyle, co “pronouncement”). Jest to kwestia stylu, ale tutaj wolałbym “ruled” potem inne czasowniki – “found”, “decreed” itp.

  Therefore the court had to decide as in the sentencing part of the judgement.

  lub Therefore the court decided …

  I zapewne wiele innych możliwości

  “For which let execution issue”

  CHodzi o zablokowanie odpowiedniej kwoty do czasu wydania ostatecznego orzeczenia

  Zażalenie, zaskarżenie oraz odwołania

  Obwinionemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok – ….. has a right to lodge a challenge/objection with the court that issued the judgment.


  Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie. – A complaint may be lodged regarding a ruling refusing to accept/rejecting the challenge/objection.


  Wyrok, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto staje się prawomocny. – A sentence that has not been challenged, or where the challenge has been rejected, becomes valid/legally binding.

  Whereas…Now Therefore

  Whereas… Zważywszy, że osoba x wystapila o…
  Now therefore I, the Minister… Zatem, ja etc nadaję… etc.

  Witnesseth = Strony uzgadniaja, co nastepuje

  Kolejna przydatna fraza, która pojawiła się na jezym egzaminie na tłumacza przysięgłego:

  High Court of Justice – sąd wyższej instancji