Tłumaczenia Ustne Proling JS

Nieruchomości i hipoteka

Słowniczek – hipoteka i nieruchomości

Borrower – kredytobiorca.

Claim compensation against the real estate value ? dochodzić zaspokojenia z nieruchomości.

Ograniczone prawo rzeczowe – limited property right.

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką – Claim secured by mortgage.

Secured debt – zabezpieczenie wierzytelności

Kodeks postępowania cywilnego – Code of Civil Procedure

Land and mortgage register – Księga wieczysta

Zabezpieczenie kredytu –

Hipoteka /zwykła lub kaucyjna (deposit mortgage)

Zastaw hipoteczy ? mortgage

(przdmiot zastawu lub zabezpieczenia ? collateral)

Take posession of the lese subject ? objąć przedmiot najmu.

Tenant can take possession of the Premises on the first day of the Lease Term. At the expiration of the Lease, Tenant shall surrender the Premises to Landlord in good condition, subject to reasonable wear and tear.

Weksel – bill (exchange)

Attachment of Earnings – zajęcie wynagrodzenia

When a creditor has obtained a County Court Judgment with which the debtor has not complied, then the creditor can apply for an Attachment of Earnings Order which forces the debtor’s employer to make deductions from the debtor’s earnings and pay them to the creditor.

The document by which a court orders such a seizure may be called a writ of attachment or an order of attachment.

Seizure warrant – nakaz zajęcia

Stosunek pracy – employment relationship

Wolny zawód – liberal profession.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ? personal income tax

Płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego ? social security premium payer

Prawo o notariacie – notary public law

Taking such proof of acknowledgment or oath – sporządzania (takiego/tego/takich/tych) poświadczenia/poświadczeń lub potwierdzania/odbierania przysięgi/zeznania/oświadczenia/przyrzeczenia

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, – land management and develpment plan

Planowanie przestrzenne – area development and planning

Ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Spatial Planning and Development Act of March 27

Land development conditions decision/planning permission – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu/ zoning conditions land development and managment conditions

valuation of development site developed with a retail centre under construction – działka (gruntowa, komercyjna) zabudowana centrum handlowym (w budowie) – miejsce realizacji inwestycji (budowlanej), if a site has not been developed – jeśli na działce nie była realizowana inwestycja budowlana

Odrzucenie – reject a claim
Oddalenie – dismiss a claim

Sąd polubowny – arbitral tribunal
Zdolność sądowa vs. zdolność do czynności procesowych – capacity to be a party in court proceedings vs capacity to perform actions in court proceedings

Użytkownik wieczysty gruntu – perpetual lessee (of a/- land)

Nieruchomość gruntowa – land
Nieruchomość lokalowa – premises
lokali (Nieruchomości lokalowe) – dobrze by było dodać, jakiego rodzaju są to lokale (living, office, business premises itd)

Z upoważnienia – p.p. per procura lub on behalf of

Nie zameldowany – not registered for permanent residence

Wspólnota mieszkaniowa – tenants association

assesment – podatek na rzecz lokalnych ulepszeń infrastrukturalnych

land .reg. div – wydział ksiąg wieczystych