Tłumaczenia Ustne Proling JS

Spółki i upadłość

Spółki i upadość

Forma prawna – … lets say – legal business status

Spółki partnerskie ? Professional partnership

Spółka akcyjna ? joint stock partnership

Sp zoo ? limited liability partneship

Spólka jawna ? registered partnership, private unlimited company

Spółka cywilna ? private partnership

Spółka komandytowa ? limited partnership

Sp komandytowo akcyjna ? limited joint stock partenrship

Commercial code ? Kodeks Handlowy

Konstytuować się ? establish

Umowa przelewu powierniczego wierzytelności do windykacji – contract on fiduciary Assignment of receivables for collection (purposes)

Cedent vs cesjonariusz – (assignor vs assignee)

Warranty of authority – upoważnienie

Notwithstanding – niezależnie od?

From the Assignor as at the date of the said notice in writing – z dniem ?

Statute law – prawo stanowione

Prawo zwyczajowe – customary law.

Outstanding costs – należne koszta.

Member vs. Shareholder Polish translation: członek władz spółki vs. udziałowiec/akcjonariusz

Membership interest in the company – Uprawnienia Wspólników

Administrative receivership – zarząd upadłościowy / przymusowy /komisaryczny

Composition with creditors – układ z wierzycielami

Certificate of formation – akt założycielski

Member vs shareholder – członek władz spółki vs. udziałowiec/akcjonariusz

Unincorporated – bez osobowości prawnej

Record date for members – dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzenu Akcjonariuszy

Rights, remedies and waivers – praw, środków prawnych i zrzeczeń

THE REMEDIES PROVIDED HEREIN ARE BUYER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES – nabywcy przysługują z tytułu gwarancji tylko i wyłącznie prawa przedstawione w niniejszym dokumencie

Filing costs – opłata za złożenie wniosku

Disbursment of counsel – zwrot kosztów za honorarium prawnika

Order for relief against sbd. – postanowienie (sądowe) zabezpieczające przed egzekucją roszczeń (wierzycieli)

Partnerships – spółki osobowe,

Request for relief – wniosek o zadośćuczynienie!

Promises, agreements, conditions, wrranties and representations – obietnice, porozumienia, warunki, gwarancje oraz oświadczenia stron niniejszej umowy

Schedule – załącznik

Stosunek zobowiązaniowy ? contract relationship