Tłumaczenia Ustne Proling JS

Urząd skarbowy – słowniczek polsko-angielski

Słówka zamieszczone w niniejszym słowniczku pochodzą od tłumaczy, którzy pracowali z nami nad tłumaczeniem tekstów. Słówka nie są zawsze idealnymi odpowiednikami konceptów jakie istnieją w prawie Wielkiej Brytanii i powinny być traktowane jako odniesienie lub podpowiedź a nie wersja ostateczna danego terminu.

W Wielkiej Brytanii Urząd skarbowy to Tax Office lub Revenue Office, w Stanach Zjednoczonych to Internal Revenue Service (IRS)
Karta podatkowa – tax card / tax deduction card
Podstawa opodatkowania – tax base
Forma opodatkowania – form of taxation
Skala podatkowa – tax scale
Fiscal year – rok podatkowy
Wpis do działalności gospodarczej – entry into the business register
Księga przychodów i rozchodów – revenue and expense ledger
Zakład pracy – work establishment
Settling taxes in line with general principles – … rozliczanie się na zasadach ogólnych
rozliczać się z osiągniętego dochodu – to declare taxable income
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd skarbowy – application to invalidate the decision by the Revenue Office
Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę – alteration of the attachment of earnings
Wniosek o zwrot nadpłaty – application to return the excess tax payment
Kasa fiskalna-? fiscal cash register
O momencie zaliczenia nadpłaty na zaległe zobowiązania – settling the excessive payment along with the tax arrears –
Emeryt – pensioner
Rencista – pensioner
Fixed amount tax – sporo szukałem odpowiednika i do tego terminu pasuje nam zryczałtowany podatek
Ryczałt ewidencjonowany – tax on recorded revenue without deductible costs
Koszt uzyskania przychodu – tax deductible income
Zawieszenie działalności gospodarczej – suspending business activity
Nadpłata – excess payment
Tax refund – zwrot podatku
(Rebate – zwrot nadpłaty)
Inkasent – collector
Uchybienie terminu – failure to meet the deadline
Zaliczka na podatek dochodowy – advance personal
Zaległość podatkowa – tax arrears

Sprawozdanie – report
Tax regulations act – ordynacja podatkowa
Licytacyjna sprzedaż nieruchomości – auctioning off real esteta
Pismo przewodnie – cover letter
Corrected tax return – korekta deklaracji podatkowej
Procedural writ – pismo procesowe (written statement of Claim or Defence in a Court action)
Czynny żal – voluntary disclosure
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku – Tax return correction and Application to acknowledge tax excess payment
Wszczęto postępowanie karno-skarbowe – penal fiscal proceedings (proceedings have been instituted under the Fiscal Offences Act)
Penal fiscal law – prawo karno skarbowe
Kwitować dokumenty i należności – acknowledge the receipt of docs and dues
Sygn. Akt. I Ns 894/07 – (File No. I Ns 894/07)
Opłaty publicznoprawne – government and public agency charges
Ordynacja Podatkowa – Tax Ordinance Act
Oświadczenie o działalności gospodarczej – business activity statement
Sprzedaż komisowa – consignment pricing

Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych -Ccertification of no arrearages in tax payments and not instigating against the applicant and administrative enforcement of non-tax arrears.