Tłumaczenia Ustne Proling JS

Słowniczek – zakład ubezpieczeń społecznych

Aby znaleźć interesujące Cię słówko wciśnij klawisz “ctrl” oraz “f” i wpisz je w okien, po wciśnięciu “enter” słówko zostanie odnalezione jeśli znajduje się w naszym słowniczku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Social Insurance Institution
Ubezpieczenie zdrowotne – health insurance
Płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego – social security contributions payer
Świadczenia w naturze – payment in kind
Praca najemna – paid work
Ustawodawstwo właściwe – relevant laws
Karta zasiłkowa – benefit Card
Karta płatnicza – card (taka karta debetowa z banku)
KNF – Polish Financial Supervision Authority
Renta rodzinna – family pension
Prawo właściwe – applicable law
Niepełny okres ubezpieczenia – incomplete insurance period
Należności z tytułu ubezpieczenia społecznego: social insurance dues/liabilities
Inwalidzi wojenni – war disabled persons
Klęska żywiołowa – natural calamity
Płatnik – tax remitter
Podatnik – tax payer
Podstawa – (social security) basis lub:

Poniższy termin znalazłem na stronie brytyjskiej, ale ostatecznie kiedy tłumaczę ten termin decyduję się zwykle na “basis” jako na “podstawę” (opodatkowanie)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – earnings for NI / Eanings for social insrance
Zakładowy program emerytalny – occupational pension scheme
Benefit entitlements /rights – prawo do zasiłku
Perks – dodatki / fringe benefits – świadczenia dodatkowe
Earnings treshhold – próg dochodów

KRUS Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego – Agricultural Social Insurance Fund (Scheme of social insurance of farmers)
NFZ – national health fund
Poviat Labor Offices – powiatowy urząd pracy
Occupational Pension Programmes – zakładowe programy emerytalne

Zasiłki, Dodatki i Świadczenia

W przypadku świadczeń, zasiłków oraz dodatków proponuję przyjąć spójną nomenklaturę tzn. dodatek jako supplement, allowance jako świadczenie a benefit jako dodatek, w ten sposób nie pogubimy się we własnych domysłach.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – Supplemental allowance for a multi-child family

Wychowanie dziecka – child upbringing

Carer allowance – zasiłek i dodatek pielęgnacyjny przyznawany
Osobom, które wymagają opieki przysługuje attendance allowance, natomiast osobom sprawującym opiekę carer’s allowance

Dodatek pielęgnacyjny – np. w zdaniu: “Osoby skierowane do domów pomocy społecznej mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS?” proponuję attendance supplement albo nursing supplement

Zasiłek pielęgnacyjny – attendence benefit / nursing bnefit.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem?
carer benefit / nursing allowance

Oświadczenia i Wnioski

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – certificate of residence
Otwarty fundusz emerytalny – Open Pension Fund
Oświadczenie o nie zalegania z opłatami na ZUS – certificate of no arrears in payment of social security contributions

Wniosek w sprawie wypłacenia części renty rodzinnej – application to pay a partial family pension
Okresy składkowe i nieskładkowe – contributory and non-contributory periods
Wniosek o rentę rodzinną – application for family pension
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie ? Health certificate for the purpose of social security benefits issued by the treating doctor !

Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ? application to issue a certification of insurance period (insurence record) for the conducted business activity
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS ? application to defer the social insurance contribution payment term

Zgłoszenie o dokonanie wpisu – application for entry into the business registry
Pisemne zgłoszenie ? written application
Zgłoszenie reklamacji do informcji o stanie konta osoby ubezpiecznonej – filing a compalint regarding the information on the account status of the insured.
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w wypłacaniu składek – Application of the contribution payer to issue a certificate of no arrears in contribution payments.

Pozostałe słówka

Full state pension is only paid to those who have an adequate contributions record – pełną emeryturę otrzymują tylko ci z odpowiednią historią wpłaty składek.

… you will have to have paid, or been credited with, contributions for 44 years – uznano składki za …
Gaps in their contributions record – przerwy w płaceniu składek
Jobseekers allowance – zasiłek dla osób aktywnie poszukujących pracy